[ main ]

061126Hawaii

ASA/ASJ Joint Meeting 2006 in Hawaii at Sheraton Waikiki, Nov. 28 - Dec. 2, 2006.
参加者: 嵯峨山、小野、Le Roux、和泉

場違いな4人がワイキキの浜を歩く
S602328.jpg
S602328.jpg
5Dec2006-06:02:25
S602336.jpg
S602336.jpg
5Dec2006-06:02:38
S602340.jpg
S602340.jpg
5Dec2006-06:02:45
S602363.jpg
S602363.jpg
5Dec2006-06:03:14
S602364.jpg
S602364.jpg
5Dec2006-06:03:15
学会会場 / 和泉くん発表
S602675.jpg
S602675.jpg
29Nov2006-05:58:32
S602680.jpg
S602680.jpg
29Nov2006-10:40:52
S602681.jpg
S602681.jpg
29Nov2006-10:45:28
S602683.jpg
S602683.jpg
29Nov2006-10:51:08
ポスター会場
S602706.jpg
S602706.jpg
30Nov2006-05:11:20
S602709.jpg
S602709.jpg
30Nov2006-05:15:34
S602716.jpg
S602716.jpg
30Nov2006-05:16:34
S602718.jpg
S602718.jpg
30Nov2006-05:56:44
S602719.jpg
S602719.jpg
30Nov2006-05:56:56
ポスター会場
S602762.jpg
S602762.jpg
1Dec2006-11:13:50
S602763.jpg
S602763.jpg
1Dec2006-11:14:16
S602765.jpg
S602765.jpg
1Dec2006-11:25:56
S602766.jpg
S602766.jpg
1Dec2006-11:26:02
S602768.jpg
S602768.jpg
1Dec2006-11:26:42
夕食 / 学会会場の Sheraton Waikiki
S602780.jpg
S602780.jpg
1Dec2006-13:35:04
S602965.jpg
S602965.jpg
3Dec2006-06:25:12
S602967.jpg
S602967.jpg
3Dec2006-06:26:14
S602969.jpg
S602969.jpg
3Dec2006-06:26:48
S602971.jpg
S602971.jpg
3Dec2006-06:27:30
成田へ
S602998.jpg
S602998.jpg
3Dec2006-15:38:38